LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti.

zpracování plastů, vývoj a konstrukce, vstřikování plastů

technology

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 21.4.2017

obchodní společnosti LINAPLAST s.r.o se sídlem Kralice na Hané, Sportovní č.p.313,PSČ 798 12

IČO: 25348965 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C vložka č. 27791

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINAPLAST s.r.o., Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané

(sídlo společnosti)

LINAPLAST s.r.o., Skřípov č.p. 359, 798 52 Konice

(provozovna)

Všeobecné obchodní podmínky č. 02/2017

vydané v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


1. Obecně – rozsah platnosti

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") nabývají platnosti a účinnosti dnem 21.4.2017 a jsou zveřejňovány na webových stránkách objednatele www.linaplast.cz. Objednatel je oprávněn tyto VOP jednostranně kdykoliv změnit, nebo zrušit. O této skutečnosti je povinen neprodleně informovat na svých webových stránkách. Smlouvy, jejichž obsah je tvořen VOP, se však nadále řídí zněním VOP platným a účinným v době uzavření smlouvy, pokud si objednatel a dodavatel nesjednají jinak.

1.2   Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv, ve kterých společnost  LINAPLAST s.r.o., IČ: 25348965, se sídlem Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 27791, vystupuje jako kupující, objednatel nebo v obdobném postavení (dále jen „objednatel"), a na druhé straně vystupuje prodávající, zhotovitel nebo subjekt v obdobném postavení (dále jen „dodavatel"). Dodavatel a objednatel společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

1.3   V souladu s § 1751 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou tyto VOP součástí smluv jen tehdy, jestliže byly připojeny k nabídce, nebo byly stranám známy.

1.4   Odchylná ujednání v jednotlivých smlouvách uzavřených mezi objednatelem a dodavatelem mají přednost před zněním těchto VOP.

2. Cena – Přeprava – Balení

2.1   Sjednané ceny jsou pevnými, úplnými a nepřekročitelnými cenami, a to po celou dobu dodávek na základě uzavřených smluv.

2.2   Není-li písemně dojednáno jinak, zahrnuje sjednaná cena náklady za balení, náklad, přepravu a pojištění až do místa plnění.

2.3   Dodavatel je povinen zajistit, aby vhodným balením a přepravou bylo zabráněno negativnímu ovlivnění kvality zboží a vzniku škod. Dodavatel je povinen vždy dodržovat předpisy objednatele o balení zboží akceptované dodavatelem, nebo které jsou přílohou smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

2.4   Pokud se smluvní strany dohodly, že dodavatel je oprávněn objednateli účtovat náklady na balení (včetně nájemného za obal), může dodavatel účtovat takové náklady pouze do výše nákladů, které sám skutečně a účelně vynaložil.

2.5   Dodavatel je povinen ke každé dodávce připojit dodací list, nezbytnou a v uzavřené smlouvě požadovanou dokumentaci. Dodací list musí obsahovat identifikaci a adresy objednatele a dodavatele, číslo objednávky, specifikaci materiálu/výrobku, změny výkresu a údaje o balení (množství a typ). Dodávky bez těchto údajů je oprávněn objednatel bez úhrady ceny poslat zpět dodavateli na jeho náklad.

3. Faktura – Splatnost – Postoupení pohledávek

3.1   Dodavatel je povinen doručit fakturu ke každé dodávce (dílčímu plnění) zvlášť. Faktura musí být dodavatelem objednateli doručena do 7 kalendářních dní od odeslání dodávky, ke které se vztahuje. Faktura musí být doručována zvlášť od dodávky, ke které se vztahuje.

3.2   Faktury musí být vždy zasílány na adresu objednatele (finančně-účetní oddělení).

3.3   Splatnost nároků dodavatele je 60 dnů od doručení příslušných faktur, avšak pouze za předpokladu, že obsahují všechny náležitosti dle VOP, smlouvy a právních předpisů. Objednavatel není v prodlení s úhradou v případě, že faktura neobsahuje náležitosti dle právních předpisů, VOP a smlouvy. Lhůta splatnosti počíná až od doručení příslušné faktury se všemi náležitostmi dle VOP, smlouvy a právních předpisů. Pokud bude faktura doručena objednateli dříve než dodávka, ke které se vztahuje, považuje se za den doručení faktury den doručení dodávky, ke které se vztahuje.

3.4   Dostane-li se objednatel do prodlení s platbou, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení v zákonné výši, které se započítávají na náhradu případné škody způsobené prodlením.

3.5   Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, včetně adresy uvedené v objednávce, čísla dodacího listu, čísla příslušné objednávky, dodací podmínky, množství a identifikační číslo výrobku, celkovou cenu a další údaje stanovené právními předpisy. Dodavatel odpovídá za veškeré následky vznikající v důsledku nedodržení těchto povinností, pokud neprokáže, že je nezpůsobil.

3.6   K fakturám za zhotovení výrobních prostředků (nástroje, měřidla apod.) musí být připojen protokol o převzetí, výkresová dokumentace a 3D data (v objednavatelem požadovaném formátu).

3.7   Práva na započtení pohledávek a právo zadržet platbu má objednatel v zákonném rozsahu a za podmínek uvedených níže.

3.8   V případě vad dodaného plnění (zboží, díla, služeb) není objednatel povinen platit část ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly včas odstraněny, a to až do doby úplného odstranění vad. Byly-li již platby za vadné dodávky poskytnuty, je objednatel oprávněn požadovat v rámci uplatněné slevy vrácení finančních prostředků do výše slevy, o kterou požaduje snížit cenu. Objednatel je také oprávněn odmítnout úhradu jiných splatných závazků vůči dodavateli, a to do výše odpovídající jeho nároku na slevu z vadné dodávky. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou. Objednatel může svůj nárok na slevu z vadné dodávky započíst proti pohledávce dodavatele.

3.9   Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není dodavatel oprávněn své pohledávky vůči objednateli postoupit třetí osobě.

4. Termín dodání – Prodlení s dodávkou – Subdodávky

4.1   Termín dodání sjednaný ve smlouvě je pro dodavatele závazný. Z hlediska dodržení dodacích termínů a lhůt je rozhodující okamžik dodání plnění objednateli nebo objednatelem určenému přepravci. Zjistí-li dodavatel, že sjednané termíny nelze dodržet, je povinen tuto skutečnost neprodleně s uvedením důvodu a dobou předpokládaného trvání prodlení písemně sdělit objednateli. Oznámení dodavatele o prodlení a jeho důvodech nemá vliv na následky prodlení, zejména se nedotýká nároku objednatele na smluvní pokutu a jeho práva od smlouvy odstoupit.

4.2   Pokud bude dodavatel v prodlení s jakoukoli dodávkou, je objednatel oprávněn na dodavateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý den prodlení, maximálně však 10 % z ceny dodávky. Dodavatel se zavazuje smluvní pokutu dle předchozí věty zaplatit. Bude-li dodavatel v prodlení s dodávkou déle než 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat na dodavateli náhradu škody, která mu v důsledku prodlení dodavatele vznikla. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od jejího vyúčtování.

4.3   Jestliže dodavatel bude z jakéhokoli důvodu v prodlení a nebude plnit řádně ani v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, je objednatel oprávněn obstarat náhradní plnění od třetího subjektu na náklady dodavatele. Dodatečným poskytnutím lhůty se rozumí i situace, kdy objednatel sice výslovně neposkytne dodatečnou lhůtu, ale vyčká přiměřenou dobu, zda dodavatel svou povinnost splní. Dodavatel se zavazuje do 10 dní od výzvy ze strany objednatele nahradit objednateli veškeré náklady, které přímo či nepřímo v souvislosti se zajištěním náhradního plnění vznikly. Tím není dotčen nárok na náhradu škody, smluvní pokutu a práva dle čl. 6.6.

4.4   Dodavatel se zavazuje provést plnění dle akceptované objednávky nebo smlouvy na své náklady a na své nebezpečí vlastními prostředky a silami. Na základě předchozího souhlasu objednatele je oprávněn provádět plnění nebo jeho část subdodavateli a to za podmínky, že subdodavatelé (jiné osoby) budou splňovat veškeré podmínky kladené na dodavatele objednatelem. Při poskytnutí plnění subdodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by plnění realizoval sám.

4.5   Žádná ze smluvních pokut sjednaných ve smlouvě nebo vyplývající z VOP nemá vliv na nárok na náhradu škody.

5. Kontrola kvality

5.1  Dodavatel plně odpovídá za kvalitu svých výrobků, zboží a služeb, včetně výstupu od jeho subdodavatelů. Pokud dodavatel využije k plnění subdodavatele, odpovídá za vady ve stejném rozsahu, jako kdyby plnil sám. Objednatel je oprávněn neprodleně po dodaném plnění (výrobků, zboží a služeb) provést kontrolu shody dodávky se smlouvou, jakož i kontrolu dodávky ohledně zřejmých přepravních škod (kvalitativní kontrolu). Dodavatel se zavazuje objednateli předmětnou kontrolu umožnit. Bude-li při kontrole kvality zjištěna vada, bude dodavateli neprodleně oznámena. Vady, které při této prohlídce nebudou zjištěny, budou dodavateli vytknuty v přiměřené lhůtě poté, co tyto vady (zejména vady kvality) budou zjištěny v rámci dalšího zpracování objednatelem. V tomto případě platí, že objednatel vytkl vady řádně a včas. Smluvní strany si vylučují užití § 2605 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i všech obdobných ustanovení právních předpisů, která by vylučovala či omezovala odpovědnost dodavatele za vady plnění, za situace, kdy plnění bylo převzato bez výhrad.

6. Záruka a nároky z vad plnění

6.1   Odpovědnost dodavatele za vady a nároky objednatele z vad poskytnutého plnění dodavatelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., není-li dále stanoveno jinak.

6.2   Dodavatel je povinen dodat plnění (výrobky, zboží, služby) ve sjednaném množství, kvalitě a provedení a toto dle sjednaných podmínek zabalit. Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že veškeré jím dodané výrobky, zboží nebo služby odpovídají v okamžiku dodání objednateli příslušným závazným právním předpisům v ČR a EU, normám a směrnicím úřadů, profesních sdružení a odborných svazů, a uzavřené smlouvě. To platí také ohledně ustanovení právní předpisů na ochranu životního prostředí platných v Evropské unii, v České republice a v místě sídla dodavatele.

6.3   Dodavatel se zavazuje objednatele neprodleně informovat o všech změnách shora uvedených předpisů a norem, o nichž se dozvěděl a které mají být v budoucnu provedeny, jestliže se přímo či nepřímo týkají plnění, které má dodavatel objednateli poskytnout. Poruší-li dodavatel výše uvedené povinnosti, pak platí, že smlouva byla podstatně porušena a že plnění je vadné. Smlouva byla podstatně porušena a plnění je vadné i v případě, že dodavatel dodá objednateli jiné než sjednané plnění nebo v případě vad dokumentace potřebné k užívání výrobku nebo zboží nebo čerpání služby.

6.4   Má-li dodavatel pochyby ohledně požadovaných vlastností plnění, které má být dodáno, je povinen toto objednateli neprodleně písemně sdělit.

6.5   Dodavatel přejímá záruku za jakost poskytnutého plnění po dobu 36 měsíců, která začne běžet ode dne poskytnutí plnění dodavatelem objednateli.

6.6   Není-li smluvně dohodnuto jinak, tak lhůta pro uplatnění vad u dodavatele (dále jen „reklamační lhůta") je zachována, pokud objednatel v této lhůtě uplatní reklamaci u dodavatele, případně dodavateli vady plnění oznámí.

6.7   Pokud dodavatel provede v rámci uplatněné reklamace výměnu vadného plnění, začne běžet záruční lhůta znovu od převzetí nového plnění.

6.8   Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., prodlužují promlčecí dobu u práv z vadného plnění na 10 let.

6.9   Nároky z vad plnění se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu, pokud byla sjednána.

6.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody a nároku na smluvní pokutu.

6.11 Jestliže dodavatel z jakéhokoli důvodu neodstraní vytknuté vady plnění ani v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, je objednatel oprávněn sjednat na náklady dodavatele nápravu. Dodatečným poskytnutím lhůty se rozumí i situace, kdy objednatel sice výslovně neposkytne dodatečnou lhůtu, ale vyčká přiměřenou dobu, zda dodavatel svou povinnost splní. Objednatel je zejména oprávněn odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby opravitelné vady plnění i bez souhlasu dodavatele. Dodavatel se zavazuje nahradit na výzvu objednatele účelně vynaložené náklady objednatele, zejména náklady oprav. Tímto článkem nejsou dotčena práva objednatele dle čl. 4.3.

6.12 Objednatel není povinen přijmout vadné plnění, a to bez ohledu na charakter vady plnění. Odmítne-li objednatel vadné plnění, bude považováno za nedodané a objednatel bude v prodlení s dodáním plnění. Objednatel není povinen platit za plnění, které v důsledku vad odmítl přijmout.

7. Regres (postih) z dodávky

7.1   V případě, že po objednateli třetí osoba uplatní nárok, který bude mít přímo či nepřímo původ ve vadě plnění poskytnutého dodavatelem objednateli, zavazuje se dodavatel tento nárok třetí osobě na první výzvu uhradit, a pokud jej již uhradil objednatel, zavazuje se dodavatel vynaložené prostředky objednateli na první výzvu nahradit. Toto ustanovení se týká také situací, kdy plnění od dodavatele bylo předáno objednatelem třetí osobě za účelem dalšího zpracování či zapracování. V případě, že bude vada plnění od dodavatele zjištěna u třetí osoby, která nemá povinnost plnění vracet, zavazuje se dodavatel plnit svou povinnost dle tohoto článku i bez fyzického prokázání vady. Trhy, které nejsou povinny vadné výrobky vracet, jsou všechny odbytové trhy, pro něž nebyla se zákazníkem objednatele dojednána žádná nebo jen dílčím způsobem platná povinnost vracet vadné výrobky.

8. Regres – Pojištění

8.1   Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikla vadným či opožděným plněním ze strany dodavatele. Smluvní strany si sjednávají, že nárok objednatele na náhradu škody vzniklé vadným či opožděným plněním ze strany dodavatele se promlčí ve lhůtě 10 let. Dodavatel se zavazuje objednateli nahradit veškeré účelně vynaložené náklady, které objednatel vynaložil v přímé či nepřímé souvislosti s vadou plnění dodavatele.

8.2   Dodavatel se také zavazuje objednateli nahradit veškeré výdaje související se stažením výrobku od zákazníka nebo koncového uživatele, jestliže takové stažení přímo či nepřímo souvisí s vadou plnění poskytnutého dodavatelem objednateli.

8.3   Dodavatel se zavazuje mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a to ve výši adekvátní hrozící škodě tak, aby byla pojištěním kryta veškerá obchodní spolupráce mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel je povinen existenci pojištění na výzvu prokázat. Pokud objednatel shledá, že pojištění není odpovídající nebo dostačující, poskytne dodavateli přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud dodavatel nesjedná nápravu v poskytnuté lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4   Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu a veškeré účelně vynaložené náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s odvracením škody, která měla původ ve vadě plnění dodavatele nebo v porušení bezpečnostních předpisů dodavatelem. To platí bez ohledu na ust. 2939 a násl. občanského zák. č. 89/2012 Sb. a na ust. § 2913 a ust. § 2915 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. K zajištění náhrady takových škod se dodavatel zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a pojištění za škodu na životním prostředí, a to proti škodám na osobách, věcech, majetku a životním prostředí. Pojištění musí být vybaveno dvojitou roční maximalizací a musí mít celosvětovou platnost. Dodavatel je povinen existenci pojištění na výzvu prokázat. Pokud objednatel shledá, že pojištění není odpovídající nebo dostačující, poskytne dodavateli přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud dodavatel nesjedná nápravu v poskytnuté lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.5    Překročí-li vzniklá škoda limit pojistného plnění nebo odmítne-li pojistitel zcela nebo zčásti zaplatit z jiných důvodů, zůstávají nároky objednatele na náhradu škody vůči dodavateli nedotčeny.

9. Neúčinnost omezení / vyloučení odpovědnosti

9.1    Pokud dodavatel ve svých všeobecných obchodních podmínkách jakkoli omezil svou odpovědnost a/nebo ji vyloučil, jsou taková ustanovení vůči objednateli neúčinná. To platí zejména pro omezení odpovědnosti v oblasti prodlení s dodávkou, vadného plnění a náhrady škody.

10. Kvalita

10.1    Dodavatel je povinen využívat pouze procesy a materiály odpovídající platným a účinným právním předpisům, popřípadě příslušným povolovacím řízením, jakož i pravidlům a ustanovením o bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a předpisům o ochraně před nebezpečnými látkami. Dodavatel je kromě toho povinen se v případě zahraniční výroby informovat na právní předpisy specifické pro onu zemi a onen sektor, a tyto zohlednit a dodržovat ve svých dodávkách.

10.2   Před dodáním nového produktu a při změně zadání, je povinen dodavatel předložit objednateli zkušební protokoly prvního vzorku (podle VDA/PPAP) s odpovídajícím počtem vzorových kusů (popř. rozdělených podle skupin).

10.3   Po schválení prvních výrobních vzorků objednatelem nesmí být dodavatelem bez písemného schválení objednatelem měněn jejich vzhled, vlastnosti, materiál ani výrobní metody.

10.4    Uvolněním prvních vzorků objednatelem nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za shodu produktu s požadavky a odpovědnosti za škodu.

10.5   Dodavatel je povinen objednateli neprodleně hlásit skutečné nebo domnělé vady a neshody dodávaných produktů. Pro možnost uvolnění takové dodávky musí být ze strany dodavatele iniciováno odchylkové řízení, které bude provedeno v souladu s obchodními zvyklostmi automobilového průmyslu. V případě výskytu vadné dodávky bude vždy následná činnost konzultována s dodavatelem v písemné formě.

10.6   Objednatel je oprávněn účtovat dodavateli dohodnutý administrativní poplatek ve výši 75 EUR v případě oprávněné reklamace dodaného plnění v rámci reklamačního řízení. Dodavatel se zavazuje na výzvu uvedený poplatek uhradit, a to bez ohledu na to, zda vadu dodávky zavinil.

10.7   Dodavatel se zavazuje udržovat a neustále zlepšovat systém řízení kvality ve shodě s ISO 9001 nebo IATF 16949 a zasílat kopie obnovených certifikátů objednateli. Dodržování všech požadavků těchto norem musí být dodavatelem náležitě zajištěno a pravidelně certifikováno akreditovanou organizací.

10.8   Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli na základě jeho předchozí výzvy provedení procesního auditu dle metodiky VDA 6.3 a souvisejících norem.

10.9   Dodavatel se zavazuje vytvořit funkční nouzový plán dodávek, aby v případě problému nebyla ohrožena plynulost výroby objednatele. Nouzový plán dodávek může spočívat například ve vytvoření dostatečných skladových zásob.

10.10 Objednatel má právo na kontrolu výroby u dodavatele, na odebírání vzorků a na další nezbytná šetření. Dodavatel musí objednateli zajistit odpovídající právo, jestliže k výrobě dochází zcela nebo zčásti u jím pověřené třetí strany.

11. Práva užívání – licence/ Práva na ochranu

11.1   Dodavatel garantuje, že je právoplatným vlastníkem všech potřebných práv duševního a průmyslového vlastnictví týkajících se dodaných výrobků, zboží a služeb. Dodavatel uděluje objednateli ve smyslu ust. § 2358 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. časově a územně neomezené, nevýhradní, převoditelné právo užívání výrobku, zboží a služeb (licenci) a souhlasí s tím, že objednatel bude dodané výrobky, zboží a služby užívat a nakládat s nimi.

11.2   Dodavatel uděluje objednateli všechna odpovídající práva, která jsou potřebná k užívání dodaných výrobků, zboží a služeb zejména práva duševního vlastnictví, patenty a všechna práva, která jsou spojena s průmyslovými vzory.

11.3   Objednatel je oprávněn užívat software a dokumentaci náležející k výrobkům, zboží a službám. Dodavatel souhlasí s tím, že dodané výrobky, zboží a služby budou objednatelem prodávány třetím osobám a garantuje, že tímto postupem nebudou porušena žádná práva. Je-li udělení nebo užití výše zmíněných práv podmíněno zvláštní registrací, je dodavatel povinen pro objednatele takovou registraci zajistit. Odměna za užití výše zmíněných práv duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo platba učiněná dodavatelem v souvislosti s tímto ustanovením VOP je zahrnuta v dohodnutých cenách. Zvláštní odměna za užití výše uvedených práv nebude placena. Dodavatel se zavazuje provést veškeré potřebné úkony související s výše uvedenými povinnostmi. Dodavatel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, která přímo či nepřímo objednateli vznikne v důsledku porušení výše uvedených povinností dodavatele.

11.4   Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho dodávkou nebudou porušena žádná práva třetích osob - ať už v tuzemsku nebo v zahraničí.

11.5   Budou-li vůči objednateli v této souvislosti uplatněny nároky třetích osob, je dodavatel povinen objednatele na první požádání těchto nároků na vlastní náklad zprostit; bez souhlasu dodavatele není objednatel v této souvislosti oprávněn uzavírat jakékoliv dohody s třetími stranami, zejména uzavřít narovnání.

12. Nářadí a formy

12.1   Provozní a výrobní prostředky, jakými jsou zejména nářadí a formy („výrobní prostředky"), které dá dodavateli k dispozici objednatel, zůstávají vlastnictvím objednatele. Výrobní prostředky, které obstará, dodá nebo vyrobí dodavatel, a které jsou objednatelem uhrazeny nebo které budou hrazeny v ceně plnění od dodavatele, se stávají vlastnictvím objednatele.

12.2   Dodavatel je povinen výrobní prostředky uvedené v  předchozím odstavci před jejich předáním objednateli na své náklady pojistit do výše jejich nové pořizovací hodnoty a to zejména proti škodám způsobeným požárem, vodou a krádeží. Dodavatel se zavazuje, že v pojistné smlouvě jako příjemce pojistného plnění uvede objednatele. Při porušení této povinnosti se zavazuje nárok na pojistné plnění ihned po jeho vzniku postoupit na objednatele a zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% nové pořizovací hodnoty výrobních prostředků dle předchozího bodu- počítáno pouze z těch výrobních prostředků dle předchozího odstavce, u kterých jako příjemce pojistného plnění nebyl uveden objednatel.

12.3   Dodavatel je povinen provádět na vlastní náklady na výrobních prostředcích včas údržbové, inspekční a opravářské práce, jichž je zapotřebí. Případné poruchy je dodavatel povinen oznámit nejdéle do 24 hodin včetně fotodokumentace poruchy a termínového plánu na její odstranění a dle objednavatelem odsouhlaseného plánu začít neprodleně postupovat.

12.4   Výrobní prostředky musí být dodavatelem uskladněny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, a musí být označeny tak, aby bylo patrné, kdo je jejich vlastníkem. Dodavatel je povinen starat se o svěřené výrobní prostředky s péčí řádného hospodáře.

12.5   Změny výrobních prostředků smí být prováděný pouze s výslovným souhlasem objednatele. Byly-li změny odsouhlaseny objednatelem, je dodavatel povinen tyto změny provést v součinnosti s objednatelem tak, aby nedošlo k ohrožení dodávek objednateli.

12.6   Výrobní prostředky je objednatel oprávněn po předchozím oznámení dodavateli kdykoliv překontrolovat.

12.7   Poruší-li dodavatel své povinnosti vyplývající z VOP nebo smlouvy nebo pokud strany nedocílí shody při požadavku na změnu ceny za výrobky, zboží a služby nebo jejich části vyráběné s výrobními prostředky dodavatele, nebo o jiných záležitostech v rámci plnění zakázky, může objednatel požadovat vydání výrobních prostředků a všech souvisejících podkladů. Dodavatel je povinen výrobní prostředky a související podklady dle předchozí věty bez zbytečného odkladu po výzvě od objednatele vydat, a to v sídle objednatele a na své náklady.

12.8   Dodavatel bude na svůj náklad provádět běžnou údržbu a opravu výrobních prostředků..

12.9   Objednatelem nevyžádané výrobní prostředky a podklady musí dodavatel uchovávat bezplatně na svůj náklad po dobu 15 let od ukončení smlouvy. Následná likvidace výrobních prostředků a podkladů smí být provedena pouze se souhlasem objednatele.

13. Mlčenlivost

13.1   Objednatelem dodavateli předané zobrazení, výkresy, výpočty a jiné podklady se považují za důvěrné a nesmí být zpřístupněny třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejné platí i o dalších informacích tvořících obchodní tajemství objednatele a další informace mezi smluvními stranami označené jako důvěrné nebo dle povahy důvěrné. Veškeré informace od objednatele mohou být použity výlučně pro plnění povinností dodavatele vůči objednateli Uvedené se nevztahuje na obecně známé skutečnosti a na případy, kdy je sdělení informací třetí osobě nutné ke splnění závazku dodavatele vůči objednateli. V případě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku, je dodavatel povinen na výzvu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

13.2   Subdodavatelé dodavatele musí být zavázáni odpovídajícím způsobem jako dodavatel.

13.3   Smluvní strany smí dělat reklamu své vzájemné obchodní spolupráci jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

14. Salvátorská klauzule

14.1 Jsou-li jednotlivá ustanovení VOP zcela nebo zčásti neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná, nemá to vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

15. Vyšší moc, odstoupení

15.1   Smluvní strany nebudou odpovědné za porušení smlouvy, pokud toto porušení bude důsledkem vyšší moci.

15.2   Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele v případě výskytu situace vyšší moci.

15.3  V případě výskytu situace vyšší moci u objednatele nebo jeho zákazníka, která se bude přímo či nepřímo týkat plnění dle smlouvy s dodavatelem, je objednatel oprávněn úplně nebo částečně odstoupit od smlouvy.

15.4  Pokud některá ze smluvních stran přeruší platby nebo stane-li se její majetek předmětem insolvenčního řízení, pak bude druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od nesplněné části smlouvy.

16. Soudní příslušnost - Místo plnění - Volba práva

16.1   V souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění, se dodavatel a objednatel dohodli na tom, že místní příslušnost soudu pro všechny jejich případné spory se řídí sídlem objednatele zapsaným v obchodním rejstříku.

16.2   Nevyplývá-li z objednávky nebo smlouvy něco jiného, je místo sídla objednatele zapsaného v obchodním rejstříku současně také místem plnění.

16.3   Vztahy vyplývající ze smluv, ke kterým se vztahují tyto VOP, se řídí hmotným i procesním právem České republiky a to zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., přičemž jsou vyloučena kolizní ustanovení mezinárodního práva soukromého a ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Naše firma byla založena 5.12.1991 jako sdružení dvou fyzických osob. Hlavním výrobním programem bylo od počátku zhotovování výlisků, přípravků a jednotlivých forem pro vstřikování plastických hmot a pryže. Z důvodu rozšiřování výroby a zajištění nových výrobních kapacit, byla v roce 1996 postavena nová lisovna plastů. V roce 1997 byla založena společnost LINAPLAST s.r.o., která převzala jako následník sdružení LINA celou výrobu. LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma. Zabýváme se zpracováním plastů.   Současnost  V moderním výrobním závodě v Kralicích (7 km od Prostějova) zpracováváme na 30 milionů výrobků ročně.  Počet našich zaměstnanců překročil v letošním roce počet 200.   Historie Naše firma byla založena 5.12.1991 jako sdružení dvou fyzických osob. Hlavním výrobním programem bylo od počátku zhotovování výlisků, přípravků a jednotlivých forem pro vstřikování plastických hmot a pryže. Z důvodu rozšiřování výroby a zajištění nových výrobních kapacit, byla v roce 1996 postavena nová lisovna plastů. V roce 1997 byla založena společnost LINAPLAST s.r.o., která převzala jako následník sdružení LINA celou výrobu.   Kariéra v LINAPLASTU Máte zájem pracovat v naší společnosti? Podívejte se do sekce kariéra, které pracovní pozice potřebujeme obsadit. S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.   ... více
AUTOMATIZACE, SBĚR DAT A PLÁNOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI LINAPLAST je spolufinancován Evropskou unií.   Zefektivnění a zautomatizování výrobních procesů     ... více
VZDĚLÁVÁNÍ LINAPLAST S.R.O.CZ.031.52/0.0/0.0/19_0970013385je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců společnosti LINAPLAST s.r.o. porstřednictvím účasti na vzdělávacích aktivitách.   ... více
  Projekt č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016872  je spolufinancován Evropskou unií v rámci  OPPIK, program Nizkouhlíkové technologie – Elektromobilita . Cílem projektu je nahradit stávající 4 osobní vozidla společnosti novými elektromobily a zjistit infrastrukturu pro jejich nabíjení v provozovně  Kralice na Hané a Skřípov prostřednictvím pořízení dvou rychlonabíjecích stanic s bateriovým úložištěm. Tímto projektem dojde k obnově vozového parku s ohledem na šetrnější provoz vůči životnímu prostředí, a  snížení nákladů na údržbu a provoz automobilů. ... více
INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮA. Identifikace a kontaktní údaje správceSprávcem osobních údajů je společnost LINAPLAST s.r.o., IČ: 25348965, DIČ: CZ25348965, se sídlem Sportovní 313, 798 12 Kralice na Hané, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 27791.Kontaktní údaje správce:datová schránka: maainetemail: linaplast@linaplast.cztelefon: +420 582 369 279webové stránky: www.linaplast.czSprávce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.B. Účel zpracování, právní základ pro zpracováníVaše osobní údaje zpracováváme za účelem jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, tj. zejména pro zaevidování přihlášených uchazečů, vyhodnocení naplnění předpokladů vyžadovaných pro konkrétní obsazované místo, jakož i pro kontaktování uchazečů s žádostí o dostavení se k ústnímu pohovoru nebo se sdělením, zda byl uchazeč vybrán či nikoliv.Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Obecné nařízení"), jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněným zájmem správce jako zaměstnavatele je nabírání nových zaměstnanců a obsazování volných pozic.Právním základem pro zpracování je též čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení, jelikož zpracování osobních údajů je nezbytné k provedení opatření před případným uzavřením pracovní či jiné smlouvy.C. Zpracovávané osobní údajePro výše uvedené účely zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo), údaje o Vašem vzdělání, kvalifikaci, pracovních zkušenostech a dovednostech, popř. další údaje, které jsou požadovány pro obsazení konkrétní pozice, nebo které jsou uvedeny ve Vašem životopise, motivačním dopise nebo jiném přípise či sdělení, které správci zašlete, popř. dotazníku pro uchazeče o zaměstnání.Správce současně uvádí, že dle § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, smí zaměstnavatel vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. V životopise či jiném dokumentu, který nám v návaznosti na pracovní nabídku zasíláte, proto nemusíte uvádět osobní údaje, které pro výše uvedené účely nepotřebujeme (např. rodné číslo, číslo občanského průkazu atd.) D. Doba uchovávání osobních údajůVaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání výběrového řízení. Jakmile tento účel pomine, osobní údaje skartujeme.E. Způsob zpracování osobních údajů a jejich ochranaVaše osobní údaje jsou vedeny v listinné i elektronické podobě. Údaje evidované v listinné podobě se nacházejí v uzamčených skříních a přístup k nim má pouze příslušný zaměstnanec našeho personálního oddělení. K údajům evidovaným v elektronické podobě má rovněž přístup pouze příslušný zaměstnanec našeho personálního oddělení, a to po zadání jedinečných přístupových údajů.F. Vaše právaJako subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte zejména následující práva:Právo na přístup (čl. 15 Obecného nařízení). Máte právo vědět, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na základě jakého právního základu, po jakou dobu, komu jsou osobní údaje předávány a jaká jsou Vaše další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Cílem tohoto práva je umožnit Vám jako subjektu údajů získání informace o tom, že jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, a dále možnost ověřit si zákonnost tohoto zpracování. Pokud by Vám nepostačovaly informace uvedené v tomto dokumentu, můžete nás oslovit s žádostí o vydání potvrzení o tom, že Vaše osobní údaje zpracováváme. Můžete též požádat i o kopii zpracovávaných údajů. První takovou kopii jsme povinni Vám poskytnout bezplatně, za další můžeme účtovat přiměřený poplatek.Právo na opravu (čl. 16 Obecného nařízení). Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili či doplnili zpracovávané osobní údaje, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné.Právo na výmaz (též „právo být zapomenut", čl. 17 Obecného nařízení). V určitých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymazali a dále je nezpracovávali. Jedná se o následující případy:Pokud už Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány. K účelům viz výše pod písm. B.Pokud je vznesena námitka proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali protiprávně.V některých případech, které stanoví čl. 17 odst. 3 Obecného nařízení, můžeme požadovaný výmaz odmítnout (např. zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků)Právo na omezení zpracování (čl. 18 Obecného nařízení). Kromě právo na výmaz máte též právo pozastavit zpracování osobních údajů. To znamená, že máme povoleno osobní údaje pouze ukládat, nikoli je dále zpracovávat (osobní údaje nejsou předmětem dalších operací). Právo na omezení zpracování se týká následujících případů:Pokud popíráte přesnost osobních údajů; v takovém případě platí omezení po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit (omezení tak bude trvat po dobu, než se dohodneme na tom, které údaje jsou správné).Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, avšak Vy namísto výmazu žádáte pouze omezení jejich zpracování.Pokud už Vaše údaje nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, obhajobu nebo výkon právních nároků.Pokud vznesete námitku proti zpracování, pak po dobu, po kterou šetříme její oprávněnost, musíme zpracování osobních údajů omezit.Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Obecného nařízení). V případě, že jste nám poskytli osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy, a současně je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, máte právo na to, abychom Vám takové údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. CSV, XML, JSON), a máte právo takové údaje předat jinému správci, aniž bychom tomu mohli bránit. Smyslem je umožnit snadný přenos Vašich osobních údajů, pokud o to požádáte.Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 Obecného nařízení). Máte právo vznést námitku proti zpracování, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. My pak údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (čl. 22 Obecného nařízení). Máte právo na to, aby naše rozhodnutí, která vůči Vám vyvolávají právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají, nebyla založena výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování. (např. elektronický nábor bez jakéhokoliv lidského zásahu).Právo podat stížnost. Se stížností na neoprávněné zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.G. Další informaceDalší případné informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám poskytneme na shora uvedených kontaktních údajích. Žádost se pokusíme vyřídit bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. ... více
VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE UPRAVUJÍCÍ PŘEKÁŽKU V PRÁCI Z DŮVODU ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI Zaměstnavatel LINAPLAST s.r.o., Sportovní 313, 79812 Kralice na Hané, IČ: 25348965, tímto v souladu s ustanovením §§ 209 odst. 1 a 305 zákoníku práce vydává z důvodu aplikace částečné nezaměstnanosti tento vnitřní předpis takto: I. Aplikace částečné nezaměstnanosti U zaměstnavatele došlo k dočasnému omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, a to z důvodu karanténních opatření vlády České republiky souvisejících s koronavirovou pandemií. Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku práci na své straně podle § 209 odst. 1 zákoníku práce, kvůli níž nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. II. Stanovení výše náhrady mzdy po dobu trvání částečné nezaměstnanosti Zaměstnavatel tímto vnitřním předpisem stanovuje, že po dobu překážky v práce na straně zaměstnavatele ve smyslu čl. I tohoto vnitřního předpisu náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 %průměrného výdělku, a to v souladu s ust. § 209 odst. 2 zákoníku práce. Náhrada mzdy ve výši stanovené tímto vnitřním předpisem se poskytuje ode dne účinnosti tohoto vnitřního předpisu a po dobu účinnosti tohoto vnitřního předpisu. Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy. III. Závěrečná ustanovení Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 20.03.2020 a je účinný do odvolání. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě na personálním oddělení v sídle společnosti a v elektronické podobě je přístupný na www.linaplast.cz/cz/m/vnitrni-predpis/ V Kralicích na Hané dne 20.3.2020 ... více