LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti.

zpracování plastů, vývoj a konstrukce, vstřikování plastů

technology

Vnitřní předpis

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE UPRAVUJÍCÍ PŘEKÁŽKU V PRÁCI Z DŮVODU ČÁSTEČNÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Zaměstnavatel LINAPLAST s.r.o., Sportovní 313, 79812 Kralice na Hané, IČ: 25348965, tímto v souladu s ustanovením §§ 209 odst. 1 a 305 zákoníku práce vydává z důvodu aplikace částečné nezaměstnanosti tento vnitřní předpis takto:

I. Aplikace částečné nezaměstnanosti

U zaměstnavatele došlo k dočasnému omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, a to z důvodu karanténních opatření vlády České republiky souvisejících s koronavirovou pandemií. Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku práci na své straně podle § 209 odst. 1 zákoníku práce, kvůli níž nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.

II. Stanovení výše náhrady mzdy po dobu trvání částečné nezaměstnanosti

Zaměstnavatel tímto vnitřním předpisem stanovuje, že po dobu překážky v práce na straně zaměstnavatele ve smyslu čl. I tohoto vnitřního předpisu náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 %průměrného výdělku, a to v souladu s ust. § 209 odst. 2 zákoníku práce. Náhrada mzdy ve výši stanovené tímto vnitřním předpisem se poskytuje ode dne účinnosti tohoto vnitřního předpisu a po dobu účinnosti tohoto vnitřního předpisu. Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo ve výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen k výplatě mzdy.

III. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 20.03.2020 a je účinný do odvolání. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě na personálním oddělení v sídle společnosti a v elektronické podobě je přístupný na www.linaplast.cz/cz/m/vnitrni-predpis/


V Kralicích na Hané dne 20.3.2020